پرسشنامه معنای زندگی

پرسشنامه معنای زندگی
مصرابادی و همکاران، ۱۳۹۲
Steger‚ Frazier‚ Oishi‚ & Kaler‚ ۲۰۰۶
نمونه ای از گویه ها
معنای زندگی خویش را درک می کنم.
من یک هدف رضایت بخش برای زندگی ام یافته ام.
زندگی ام هیچ هدف واضحی ندارد.
به دنبال چیزی هستم که زندگی ام را معنا دار سازد.
شرح سایت روان سنجی: این پرسشنامه به سنجش “حضور” و “جستجوی” معنای زندگی می پردازد.
در ایران؛ “جواد مصرابادی . همکاران، ۱۳۹۲” به بررسی روایی سازه و تشخیصی این پرسشنامه پرداخته اند.
اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ برای “حضور ۰.۸۶” و برای “جستجو ۰.۸۷” و بازآزمایی پس از یک ماه به ترتیب ۰.۷۰ و ۰.۷۳ (استیگر و همکاران، ۲۰۰۶)
نمره گذاری:
۱= Absolutely Untrue‚ ۲= Mostly Untrue‚ ۳= Somewhat Untrue‚ ۴= Can’t Say True or False‚ ۵= Somewhat True‚ ۶= Mostly True‚ ۷= Absolutely True
Presence = 1‚ ۴‚ ۵‚ ۶‚ & 9-reverse-coded
Search = 2‚ ۳‚ ۷‚ ۸‚ & 10
چگونگی دستیابی
منبع برای آگاهی بیشتر
Steger‚ M. F.‚ Frazier‚ P.‚ Oishi‚ S.‚ & Kaler‚ M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology‚ ۵۳‚ ۸۰-۹۳.
Steger‚ M. F.‚ & Shin‚ J. Y. (2010). The relevance of the Meaning in Life Questionnaire to therapeutic practice: A look at the initial evidence. International Forum on Logotherapy‚ ۳۳‚ ۹۵-۱۰۴.
مصرآبادی، جواد.،  استوار، نگار و  جعفریان، سکینه. (۱۳۹۲).  بررسی روایی سازه و تشخیصی پرسشنامه معنا در زندگی در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، دوره ۷ ،شماره ۱ ،۱۹-۳۳

دانشجویان گرامی بر روی کلمات کلیدی زیر کلیک نماید و مطالب مربوط به هر کدام را مطالعه نماید.

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه ارزان

انجام پروپوزال

هزینه انجام پایان نامه

هزینه انجام پروپوزال

انجام مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

مقیاس تایید خویشتن - راتوس

چ جولای 29 , 2020
مقیاس تایید خویشتن « اسپنسر ، ای ، راتوس » ۳۰ ماده هرجمله این مقیاس را به دقت بخوانید و ببینید تا چه اندازه در مورد خود شما صدق می کند . برای نمره گذاری مقیاس زیر را در نظر بگیرید . ۳+= کاملا درست ۲+= درست ۱+= تا اندازه […]
تماس قوری
WhatsApp chat