• افسردگی

  پرسشنامه افکار خودکار

  چقدر افسرده هستید ؟ 30 سوال The Automatic Thoughts questionaire: Hollon‚ Steven & Kendal‚ Philip موارد که در زیر ذکر شده اند ، افکاری هستند که به ذهن افراد خطور می کنند . هر مورد را بخوانید و مشخص کنید که طی هفته گذشته چند بار به ذهنتان خطور کرده است . هر سوال را با دقت بخوانید و پاسخ مناسب را با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید . 1= هرگز 2= گاهی 3= معمولا 4= اغلب 5=همواره 1- احساس می کنم همه چیز بر ضد من است . 2- من به هیچ دردی نمی خورم . 3- چرا هیچ وقت موفق نمی شوم . 4- هیچ کس مرا…

 • افسردگی

  مقیاس حس فنا نا پذیری نمادین

  مقیاس حس فنانا پذیری نسبت به مرگ چه احساسی دارید ؟ 26 ماده The Sense of Symbolic Immortality Scale: Jean- Louis Drolet در هر یک از جمله های زیر ، عددی را که بیشتر از همه مطابق احساسات ، دیدگاه و روش زندگی شما در این مقطع سنی است مشخص کنید . سعی کنید عدد 4 ( بی تفاوت) را تا حد ممکن کمتر به کار برید ، چرا که این پاسخ نشان دهنده فقدان قضاوت در هردو جهت است . 7= کاملا موافق 6= موافق 5= اندکی موافق 4= بی تفاوت 3= اندکی مخالف 2= مخالف 1= کاملا مخالف 1- به یک برداشت شخصی از هستی رسیده ام که…

 • افسردگی

  پرسشنامه افسردگی بک – فرم بلند

  پرسشنامه  افسردگی بک (Beck) در هر بند تعدادی جمله ارائه شده است . همه جملات هر بند را به دقت بخوانید و جمله ای را که احساس فعلی شما را بهتر منعکس می کند ، با علامت زدن مشخص کنید . 1)       خود را غمگین احساس نمی کنم.   خود را دل گرفته یا غمگین احساس می کنم .   خود را همیشه دل گرفته یا غمگین احساس می کنم و نمی توانم به حالت عادی برگردم .   به قدری خود را غمگین یا بی نشاط احساس می کنم که ناراحت می شوم .   به قدری خود راغمگین یا بی نشاط احساس می کنم که تحملش را ندارم .…

تماس قوری
09907297866