• انگیزش و هیجان

    آزمون سنجش هیجان

    آزمون سنجش هیجان Emotional Frequently Inventory : Mark. H. Davis در زیر گویه هایی از یک آزمون وجود دارد که از مقیاسی گرفته شده که شدتی را کع افراد باآن احساس های خود را تجربه می کنند؛ مورد سنجش قرار می دهد. گویه های آزمون که بر مبنای یک مقیاس 6 درجه ای زیر تنظیم شده ، از “لارسن” (1984) اقتباس شده است . هرگز = 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6= همیشه 1- هنگامی که احساس خوشحالی می کنم ، این احساس از نوع بسیار شدیدی است. 2- فیلم های غم انگیز عمیقا مرا متاثر می کنند. 3- هنگامی که یک مساله شخصی کوچک…

  • انگیزش و هیجان

    سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو

    سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو Maslow’s Motivations Inventory. By: Antony Grasha به فعالیت هایی که در طول 2 یا 3 هفته گذشته به آن ها پرداخته اید فکر گمید. سپس فهرست نیازهایی که در ذیل آمده اند را بررسی کنید . سپس مواردی را که احساس لازم است و بر اساس مقیاس زیر “میزان تلاش برای ارضا” و ” میزان رضامندی” از ارضا را مشخص کنید . 1 2 3 4 5 نارضایتی بسیار نارضایتی متوسط طبیعی رضایت متوسط رضایت بسیار   سلسله مراتب نیازهای مزلو تلاش برای ارضا میزان رضا مندی نیاز های فیزیو لوژیک گرسنگی     تشنگی     جنسی     خواب    …

تماس قوری
09907297866