• شناخت خود

    پرسشنامه معنای زندگی

    پرسشنامه معنای زندگی مصرابادی و همکاران، 1392 Meaning in Life Questionnaire Steger‚ Frazier‚ Oishi‚ & Kaler‚ 2006 نمونه ای از گویه ها معنای زندگی خویش را درک می کنم. من یک هدف رضایت بخش برای زندگی ام یافته ام. زندگی ام هیچ هدف واضحی ندارد. به دنبال چیزی هستم که زندگی ام را معنا دار سازد. شرح سایت روان سنجی: این پرسشنامه به سنجش “حضور” و “جستجوی” معنای زندگی می پردازد. در ایران؛ “جواد مصرابادی . همکاران، 1392” به بررسی روایی سازه و تشخیصی این پرسشنامه پرداخته اند. اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ برای “حضور 0.86” و برای “جستجو 0.87” و بازآزمایی پس از یک ماه به ترتیب 0.70 و…

  • شناخت خود

    مقیاس رضایت از زندگی

    مقیاس رضایت از زندگی ارائه شده توسط دینر Satisfaction With Life Scale (SWLS) Diener et al‚ 1985 مقیاس رضایت از زندگی زندگی من در اكثر موارد به آرمانهایم نزدیك بوده است. شرایط زندگی من عالی است. از زندگی ام راضی هستم. تا كنون هر آنچه را كه در زندگی میخواستم به دست آوردم. اگر میتوانستم زندگی دوباره داشته باشم تقریباً هیچ چیز را تغییر نمیدادم. شرح سایت روان سنجی: این مقیاس به منظور اندازه گیری ارزیابی عمومی شناختی فرد از رضایت از زندگیش، به همراه “مقیاس شکوفایی” (FS) ساخته شده است. Flourishing Scale نام برگردان کننده به فارسی این مقیاس در سایت نیامده است. در ایران؛ “علی اصغر بیانی و همکاران، 1386” روایی…

تماس قوری
09907297866