• مشکلات رفتاری

    مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

    مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین شهابیان ، آمنه . شهیم، سیما . بشاش، لعیا ، یوسفی، فریده . Ameneh.shahaeian@gmail.com Conner’s Parents rating of childhood behavior problems توجه : پرسشنامه زیر اقتباسی است و علاقمندان لازم است جهت کسب ماده های اصلی با نشانی داده شده خانم شهابیان ارتباط برقرار نمایند . مقیاس کانرز دارای 48 گویه است که به وسیله والدین تکمیل می شود . والدین ، پاسخ های خود را بر اساس مقیاس 4 گزینه درجه بندی لیکرت نمره گذاری می کنند . صفر = اصلا صحیح نیست ، هرگز، به ندرت و 3= کاملا صحیح است ، اغلب اوقات ، تقریبا همیشه . 1-     چیزها را می…

  • مشکلات رفتاری

    پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف

    پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف – دانش آموزان پسر عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه Abass-Khanzade@yahoo.com فرم مقدماتی همیشه □ اغلب موارد □ گاهی □ به ندرت □ هیچ گاه 1-     وسایل سایر دانش آموزان را بدون اجازه بر می دارد. 2-     وسایل مدرسه را با خود بدون اجازه به منزل می برد . 3-     به تخریب وسایل مدرسه می پردازد. 4-     به وسایل یا لباس های همکلاسی های خود آسیب می رساند. 5-     به معلمان فحش و ناسزا می گوید. 6-     در مقابل درخواست های دیگران مقاومت و لجبازی می کند. 7-     با دانش آموزان یا همسالان خود دعوا می کند. 8-     گوشه گیر است و دوستان اندکی دارد. 9-     بدون اجازه و پنهانی از مدرسه خارج می شود. 10-بیقرار…

تماس قوری
09907297866