• منبع کنترل

    مقیاس رفتار شخصی ؟

    مقیاس رفتار شخصی ؟ 30 سوال internal- external lous of control Collins‚ Barry عبارت های زیر نشان می دهند که افراد در مورد خود و دیگران چگونه فکر می کنند . هر عبارتی را با دقت بخوانید ، سپس با استفاده از اعداد زیر ، میزان موافقت یا مخالفت خود را با آن مشخص کنید . 1= کاملا مخالف      2= مخالف       3= ممتنع      4= موافق       5=کاملا موافق 1- من بیشتر بر اساس معیارهای دیگران زندگی می کنم . 2- برای همسازی با دیگران و مورد علاقه واقع شدن ، فقط کاری را انجام می دهم که دیگران از من انتظار دارند . 3- برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران تظاهر…

  • منبع کنترل

    پرسشنامه وابستگی به دیگران

    پرسشنامه وابستگی به دیگران این پرسشنامه از 48 سوال تشکیل می شود . ابتدا هریک از آن ها را بخوانید تا بدانید توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند یا خیر . بعد بر حسب این که تا چه اندازه توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند ، یکی از نمرات زیر را در نظر بگیرید . 4= کاملا موافق      3= موافق      2= مخالف      1= کاملا مخالف 1- ترجیح می دهم تنها باشم . 2- وقتی تصمیمی می گیرم ، همیشه مشورت می کنم . 3- بهترین بازده من زمانی است که احساس می کنم دیگران تاییدم می کنند . 4- وقتی…

تماس قوری
09907297866