• کارکردهای مغز

    مقایسه کلامی فرم الف

    مقایسه کلامی فرم الف : زمان 7 دقیقه آزمون های هوش دوره راهنمایی بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی– سال 1353 این قسمت دارای 19 سوال است. هر سوال عبارت از جمله ای است که در آن یک جای خالی وجود دارد که برای تکمیل آن چهار کلمه پیشنهاد شده است . شما باید با توجه به مفهوم جمله کلمه ای را که معنی جمله را کامل می کند پیدا نمایید [کنید] و در پاسخنامه علامت بزنید. مثال نمونه نسبت سر به کلاه ، مثل نسبت ……….. است به کفش ‌أ-        دست ‌ب-    پا ‌ج-     شانه ‌د-      جوراب در این مثال جواب درست (ب) است زیرا…

  • کارکردهای مغز

    طبقه بندی کلمات فرم الف

    طبقه بندی کلمات فرم الف : زمان 6 دقیقه آزمون های هوش دوره راهنمایی بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی – سال 1353 این قسمت دارای 17 سوال است. هر سوال عبارت از چهار کلمه است که سه کلمه آن را می توان به مناسبتی در یک گروه قرار داد ولی یکی از این چهار کلمه بین کلمات دیگر ناجور است و ارتباطی با سه کلمه دیگر ندارد. شما باید کلمه ناجور را پیدا کنید و در پاسخنامه علامت بزنید. مثال نمونه ‌أ-        میخک ‌ب-    یاس ‌ج-     پرتقال ‌د-      لاله   در این مثال جواب درست (ج) است زیرا پرتقال که میوه است با سه جواب…

تماس قوری
09907297866