انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی و نوشتن رساله دکتری مدیریت بازرگانی

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی و نوشتن رساله دکتری مدیریت بازرگانی انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی و رساله دکتری جزئی از آثار پژوهش دانشگاه محسوب می گردند که به عنوان ابزاري تحقیقاتی ،قدرت ابتکار و خلاقیت علمی دانشجو را برمی انگیزد تا در راستاي حل مشکلات علمی ،درمانی و بهداشتی …