انجام پروپوزال

انجام پروپوزال اولین مرحله برای انجام پروپوزال تعیین عنوان است. مقدمه به طور معمول با یک عبارت کلی از منطقه مشکل، با تمرکز آغاز می شود در مورد یک مسئله تحقیق خاص، که منطقی یا توجیهی برای پروپوزال پایان نامه دنبال شود . این مقاله به طور کلی عناصر زیر …