پرسشنامه افکار خودکار

چقدر افسرده هستید ؟ 30 سوال The Automatic Thoughts questionaire: Hollon‚ Steven & Kendal‚ Philip موارد که در زیر ذکر شده اند ، افکاری هستند که به ذهن افراد خطور می کنند . هر مورد را بخوانید و مشخص کنید که طی هفته گذشته چند بار به ذهنتان خطور کرده است . هر سوال را …
ادامه ی نوشته پرسشنامه افکار خودکار

مقیاس حس فنا نا پذیری نمادین

مقیاس حس فنانا پذیری نسبت به مرگ چه احساسی دارید ؟ 26 ماده The Sense of Symbolic Immortality Scale: Jean- Louis Drolet در هر یک از جمله های زیر ، عددی را که بیشتر از همه مطابق احساسات ، دیدگاه و روش زندگی شما در این مقطع سنی است مشخص کنید . سعی کنید عدد …
ادامه ی نوشته مقیاس حس فنا نا پذیری نمادین

پرسشنامه افسردگی بک – فرم بلند

پرسشنامه  افسردگی بک (Beck) در هر بند تعدادی جمله ارائه شده است . همه جملات هر بند را به دقت بخوانید و جمله ای را که احساس فعلی شما را بهتر منعکس می کند ، با علامت زدن مشخص کنید . 1)       خود را غمگین احساس نمی کنم.   خود را دل گرفته یا غمگین احساس …
ادامه ی نوشته پرسشنامه افسردگی بک – فرم بلند