آزمون سنجش هیجان

آزمون سنجش هیجان Emotional Frequently Inventory : Mark. H. Davis در زیر گویه هایی از یک آزمون وجود دارد که از مقیاسی گرفته شده که شدتی را کع افراد باآن احساس های خود را تجربه می کنند؛ مورد سنجش قرار می دهد. گویه های آزمون که بر مبنای یک مقیاس 6 درجه ای زیر تنظیم …
ادامه ی نوشته آزمون سنجش هیجان

سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو

سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو Maslow’s Motivations Inventory. By: Antony Grasha به فعالیت هایی که در طول 2 یا 3 هفته گذشته به آن ها پرداخته اید فکر گمید. سپس فهرست نیازهایی که در ذیل آمده اند را بررسی کنید . سپس مواردی را که احساس لازم است و بر اساس مقیاس زیر …
ادامه ی نوشته سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو