آزمون سنجش هیجان
Emotional Frequently Inventory : Mark. H. Davis
در زیر گویه هایی از یک آزمون وجود دارد که از مقیاسی گرفته شده که شدتی را کع افراد باآن احساس های خود را تجربه می کنند؛ مورد سنجش قرار می دهد. گویه های آزمون که بر مبنای یک مقیاس 6 درجه ای زیر تنظیم شده ، از “لارسن” (1984) اقتباس شده است .
هرگز = 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6= همیشه
1- هنگامی که احساس خوشحالی می کنم ، این احساس از نوع بسیار شدیدی است.
2- فیلم های غم انگیز عمیقا مرا متاثر می کنند.
3- هنگامی که یک مساله شخصی کوچک را حل می کنم، احساس شعف می کنم.
4- هنگامی که در کاری موفق می شوم، واکنشم خشنودی ملایمی است .[ خشنودیم کم است]. (نمره معکوس).
5- هنگامی که کار خطایی انجام می دهم ، احساس هایی قوی از شرم و گناه به من دست می دهد.
6- هنگامی که خشمگین می شوم برایم اسان است که در عین حال منطقی باشم و واکنش افراطی از خود نشان ندهم . (نمره معکوس).
7- هنگامی که واقعا احساس اضطراب کنم، این احساس معمولا خیلی شدید است.
8- من حالات روحی شادم را بیشتر به رضایت و خرسندی نزدیک می دانم تا به شادی. (نمره معکوس).
9- هنگامی که احساس گناه می کنم، این هیجان کاملا شدید است .
چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد ورضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375
نظر سایت روان سنجی : گویه ها بخشی از یک ابزار است . ساقه ابزار توسط این سایت تغییر کرده است . آزمون فاقد کلید است . از ویژگی های روان سنجی آزمون اطلاعی دردست نیست.

دانشجویان گرامی بر روی کلمات کلیدی زیر کلیک نماید و مطالب مربوط به هر کدام را مطالعه نماید.

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه ارزان

انجام پروپوزال

هزینه انجام پایان نامه

هزینه انجام پروپوزال

انجام مقاله

سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو
Maslow’s Motivations Inventory. By: Antony Grasha
به فعالیت هایی که در طول 2 یا 3 هفته گذشته به آن ها پرداخته اید فکر گمید. سپس فهرست نیازهایی که در ذیل آمده اند را بررسی کنید . سپس مواردی را که احساس لازم است و بر اساس مقیاس زیر “میزان تلاش برای ارضا” و ” میزان رضامندی” از ارضا را مشخص کنید .
1
2
3
4
5
نارضایتی بسیار
نارضایتی متوسط
طبیعی
رضایت متوسط
رضایت بسیار
 
سلسله مراتب نیازهای مزلو
تلاش برای ارضا
میزان رضا مندی

نیاز های فیزیو لوژیک

گرسنگی
 
 
تشنگی
 
 
جنسی
 
 
خواب
 
 
استراحت
 
 
ورزش
 
 
نیازهای ایمنی ( امنیت و سلامت)
پناه دادن – محافظت
 
 
حمایت
 
 
جسمی
 
 
روان شناختی
 
 
اقتصادی
 
 
نیاز های اجتماعی
ابراز عشق و محبت
 
 
دوستیابی
 
 
ارتباط با دیگران
 
 
عزت نفس
رشد اعتماد
 
 
استقلال طلبی
 
 
دستیابی به چیزی
 
 
کسب دانش
 
 
کسب احترام
 
 
خود شکوفایی
تلاش برای رسیدن به توانایی بالقوه
 
 
تعهد برای رشد خود
 
 
رفتار خلاقانه
 
 
ابراز پذیرش خویشتن
 
 
ابراز پذیرش دیگران
 
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . هنجار یا کلیدی گزارش نشده است . به نظر می رسد باز نگری و تجدید نظر در این سیاهه لازم است .
 

دانشجویان گرامی بر روی کلمات کلیدی زیر کلیک نماید و مطالب مربوط به هر کدام را مطالعه نماید.

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه ارزان

انجام پروپوزال

هزینه انجام پایان نامه

هزینه انجام پروپوزال

انجام مقاله