پرسشنامه معنای زندگی

پرسشنامه معنای زندگی مصرابادی و همکاران، 1392 Meaning in Life Questionnaire Steger‚ Frazier‚ Oishi‚ & Kaler‚ 2006 نمونه ای از گویه ها معنای زندگی خویش را درک می کنم. من یک هدف رضایت بخش برای زندگی ام یافته ام. زندگی ام هیچ هدف واضحی ندارد. به دنبال چیزی هستم که زندگی ام را معنا دار …
ادامه ی نوشته پرسشنامه معنای زندگی

مقیاس رضایت از زندگی

مقیاس رضایت از زندگی ارائه شده توسط دینر Satisfaction With Life Scale (SWLS) Diener et al‚ 1985 مقیاس رضایت از زندگی زندگی من در اكثر موارد به آرمانهایم نزدیك بوده است. شرایط زندگی من عالی است. از زندگی ام راضی هستم. تا كنون هر آنچه را كه در زندگی میخواستم به دست آوردم. اگر میتوانستم …
ادامه ی نوشته مقیاس رضایت از زندگی