مقیاس رفتار شخصی ؟

مقیاس رفتار شخصی ؟ 30 سوال internal- external lous of control Collins‚ Barry عبارت های زیر نشان می دهند که افراد در مورد خود و دیگران چگونه فکر می کنند . هر عبارتی را با دقت بخوانید ، سپس با استفاده از اعداد زیر ، میزان موافقت یا مخالفت خود را با آن مشخص کنید …
ادامه ی نوشته مقیاس رفتار شخصی ؟

پرسشنامه وابستگی به دیگران

پرسشنامه وابستگی به دیگران این پرسشنامه از 48 سوال تشکیل می شود . ابتدا هریک از آن ها را بخوانید تا بدانید توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند یا خیر . بعد بر حسب این که تا چه اندازه توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند …
ادامه ی نوشته پرسشنامه وابستگی به دیگران