مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه آزمون خود-سنجی سالوی و همکاران (1995) Trait Meta Scale هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان …
ادامه ی نوشته مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

هوش هیجانی : برادبری و گریوز

هوش هیجانی تراویس .براد بری و جین . گریوز Emotional Intelligence : by Brad berry & Greaves ارزیابی واقعی و دقیق مهارتهای هوش هیجانی به اراده شما برای پاسخ دهی دقیق و صادقانه وابسته است . برای این کار باید عمیقا فکر کنید که در وضعیت های مختلف چگونه رفتار می کنید. توجه کنید: وضعیت …
ادامه ی نوشته هوش هیجانی : برادبری و گریوز