مقایسه کلامی فرم الف

مقایسه کلامی فرم الف : زمان 7 دقیقه آزمون های هوش دوره راهنمایی بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی– سال 1353 این قسمت دارای 19 سوال است. هر سوال عبارت از جمله ای است که در آن یک جای خالی وجود دارد که برای تکمیل آن چهار …
ادامه ی نوشته مقایسه کلامی فرم الف

طبقه بندی کلمات فرم الف

طبقه بندی کلمات فرم الف : زمان 6 دقیقه آزمون های هوش دوره راهنمایی بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی – سال 1353 این قسمت دارای 17 سوال است. هر سوال عبارت از چهار کلمه است که سه کلمه آن را می توان به مناسبتی در یک …
ادامه ی نوشته طبقه بندی کلمات فرم الف