مقیاس رضایت از زندگی
ارائه شده توسط دینر
Satisfaction With Life Scale (SWLS)
Diener et al‚ 1985
مقیاس رضایت از زندگی
زندگی من در اكثر موارد به آرمانهایم نزدیك بوده است.
شرایط زندگی من عالی است.
از زندگی ام راضی هستم.
تا كنون هر آنچه را كه در زندگی میخواستم به دست آوردم.
اگر میتوانستم زندگی دوباره داشته باشم تقریباً هیچ چیز را تغییر نمیدادم.
شرح سایت روان سنجی: این مقیاس به منظور اندازه گیری ارزیابی عمومی شناختی فرد از رضایت از زندگیش، به همراه “مقیاس شکوفایی” (FS) ساخته شده است.
Flourishing Scale
نام برگردان کننده به فارسی این مقیاس در سایت نیامده است.
در ایران؛ “علی اصغر بیانی و همکاران، 1386” روایی و اعتبار این مقیاس را مورد مطالعه قرار داده اند.
“شهرام واحدی و فاطمه اسکندری، 1389” به بررسی اعتبار و تحلیل عاملی تاییدی این مقیاس پرداخته اند.
“تقربی، زهرا و همکاران، 1391” به بررسی شواهد روان سنجی این مقیاس پرداخته اند.
اعتبار: هماهنگی درونی، آلفا کرونباخ 0.83 (پاوت و همکاران، 1991)
نمره گذاری: كاملاً موافقم ،  موافقم ،  كمی موافقم ،  نه مخالفم نه موافق ،  كمی مخالفم ،  مخالفم ،  کاملا مخالفم
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: https://internal.psychology.illinois.edu/~ediener/SWLS.html
منبع برای آگاهی بیشتر
Diener‚ E.‚ Emmons‚ R.A.‚ Larsen‚ R.J.‚ & Griffin‚ S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment‚ 49‚ 71-75.
Pavot‚ W. G.‚ Diener‚ E.‚ Colvin‚ C. R.‚ & Sandvik‚ E. (1991). Further validation of the Satisfaction with Life Scale: Evidence for the cross-method convergence of well-being measures. Journal of Personality Assessment‚ 57‚ 149-161.
Pavrot‚ W.‚ & Diener‚ E. (1993). Review of the Satisfaction with Life Scale. Psychological Assessment‚ 5‚ 164-172.
Pavot‚ W.‚ & Diener‚ E. (2008). The Satisfaction With Life Scale and the emerging construct of life satisfaction. Journal of Positive Psychology‚ 3‚ 137–152.
بیانی، علی اصغر.، كوچكی، عاشورمحمد.، گودرزی، حسنیه. (1386). اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS).  روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) ، دوره 3 ‚ شماره 11، 259 – 265 .
واحدی، شهرام. ، اسکندری، فاطمه. (1389). اعتبارسنجی و تحلیل عاملی تأییدی چند گروهی مقیاس رضایت از زندگی در بین دانشجویان پرستاری و مامایی. مجله پژوهش پرستاران ایران، 17، 68-79.
تقربی، زهرا.، شریفی، خدیجه.، سوکی، زهرا.، تقربی، لیلا. (1391). روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه رضایت از زندگی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشان.  مجله دانشگاه علوم پزشكی قم، 1، 89-98
 
 
 

دانشجویان گرامی بر روی کلمات کلیدی زیر کلیک نماید و مطالب مربوط به هر کدام را مطالعه نماید.

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه ارزان

انجام پروپوزال

هزینه انجام پایان نامه

هزینه انجام پروپوزال

انجام مقاله