نحوه نوشتن مقاله پایان نامه مدیریت

بررسی اجمالی پایان نامه مدیریت

رساله های مدیریتی معمولاً اوج تحصیلات تکمیلی هستند. برای آزمایش ظرفیت شما در موارد زیر استفاده می شود:
۱) شناسایی حوزه های تحقیق و توسعه اهداف تحقیق ،
۲) پیدا کردن ، سازماندهی و بررسی انتقادی ادبیات معتبر و داده های ثانویه ،
۳) ایجاد یک روش تحقیق مناسب ،
۴) تجزیه و تحلیل داده های اولیه به دست آمده و ارتباط آنها با ادبیات مربوطه ، نتیجه گیری ،
۵) ارائه توصیه ها ، و
۶) شناسایی زمینه ها برای تحقیقات آینده.
به طور قابل توجهی ، تمام پایان نامه ها اسنادی رسمی هستند و بنابراین باید به روشی خاص ارائه شوند. فرایند نگارش پایان نامه باید بر اساس آن ، در پی ایجاد پاسخ و توضیح باشد ، در حالی که مقایسه هایی را انجام می دهد که به تعمیم هایی کمک می کند که می توانند برای گسترش نظریه استفاده شوند. با انجام این کار ، درک محتوای هر قسمت از پایان نامه برای شما مهم است.

محتوای مربوط به شرح زیر است.

الف) چکیده:

چکیده باید آخرین قسمت برای نوشتن باشد. به عنوان خلاصه ای از نتایج تحقیقات پایان نامه ، باید مختصر اما دقیق باشد. این باید بدون نیاز به گذراندن کل کار ، یک مرور کلی از نتایج تحقیق به خواننده ارائه دهد. مطالب چکیده باید شامل موارد زیر باشد:
۱) اهداف و اهداف: این شامل تمام ایده های اصلی ، مضامین یا حوزه های تئوری مورد مطالعه است.
۲) روش شناسی: روش باید بر روی فرآیندهای دنبال شده در تحقق نتایج مطالعه متمرکز باشد.
۳) مرزها: این زمینه و زمینه پایان نامه را بررسی می کند. همچنین زمینه های جنبه های تجاری یا نظریه مورد بررسی را بررسی می کند.
۴) نتایج: چکیده باید حاوی خلاصه ای از نتایج مطالعه باشد. این شامل یافته های اصلی مطالعه است.
۵) نتیجه گیری: نتیجه گیری نقطه جمع بندی کل مقاله شما را بررسی می کند. خواننده ای که می فهمید چه چیزی را حل کردید.
۶) توصیه ها: مهمتر از همه ، شما باید راه حل های مسئله مطالعه ای را که بررسی کرده اید بیان کنید. خلاصه مقاله باید شامل پیشنهاد شما به عنوان راه حلی برای مسائل پژوهشی مورد مطالعه باشد.

ب) مقدمه:

مقدمه معمولاً اولین فصل از یک رساله تجاری است. این زمینه را برای مطالعه برجسته می کند. در این مقاله ، سه زمینه اصلی مورد بررسی قرار می گیرد که شامل: ۱) زمینه مطالعه تحقیق ، ۲) دلایل انجام مطالعه و ۳) سازماندهی پایان نامه است.
۱) زمینه در صورت مطالعه تحقیق: این شرایطی را که تحقیق در آن انجام شده است ، اهمیت موضوع مورد مطالعه ، متغیرهای اساسی ، شرکت کنندگان اصلی و اهداف و اهداف تحقیق را بررسی می کند.
۲) دلایل انجام مطالعه: این هدف از مطالعه را بررسی می کند ، خواه تجزیه و تحلیل نظری باشد یا جستجو برای یافتن راه حل برای یک مشکل تجاری.
۳) سازمان پایان نامه: این شامل بیان صریح موضوعات و زمینه هایی است که باید در پایان نامه تجارت کاوش شود. با خواندن مقدمه ، خواننده باید بتواند مبانی مطالعه ، پارامترهای مطالعه ، نتایج پیش بینی شده و فرایندهای مورد استفاده برای رسیدن به نتایج را درک کند.
ج) بررسی ادبیات: معمولاً مرور ادبیات فصل دوم یک پایان نامه تجاری است. این شامل تجزیه و تحلیل انتقادی مجموعه دانش موجود در یک منطقه خاص از مطالعه است. توجه به این نکته مهم است که مقالات ژورنالی مناسب ترین منابع برای چنین دانش هستند.

فی نفسه ، بررسی ادبیات باید به خوبی انجام شود تا اهداف مهمی را شامل شود:

۱) فراهم آوردن زمینه ای برای مطالعه شما: در این مقاله ، بررسی ادبیات باید آثار منتشر شده را به صورت انتقادی تجزیه و تحلیل کند تا درک بهتری از محیطی که مطالعه در آن انجام شده است ، ایجاد کند.
۲) نشان دادن درک شما از دانش موجود: مرور ادبیات در این سطح باید برای نشان دادن درک شما از موضوعات خاص و مربوط به دانش استفاده شود. این شامل دانش رایج در مورد شکافهای نظری و تجربی است.
۳) ایجاد یک میله اندازه گیری برای ارزیابی پایان نامه شما: بررسی ادبیات نقش مهمی در ارزیابی آنچه که کار شما به دست آورده است ، بازی می کند. این به خوانندگان کمک می کند ارزشی را که شما به دانش موجود اضافه کرده اید و همچنین توانایی شما در انجام تحقیق و نوشتن مقاله پایان نامه خوب را تعیین کنند.
۴) ایجاد بستری برای آزمایش روایی مطالعه: به ویژه ، شما باید از بررسی ادبیات برای ایجاد چارچوبی استفاده کنید که خوانندگان بتوانند مناسب بودن روش تحقیق و فرایندهای مورد استفاده برای بدست آوردن نتایج مطالعه را بررسی کنند.
۵) نشان دادن درک عمیق از متغیرهای کلیدی: انجام یک بررسی ادبیات در یک موضوع باید به دنبال شناسایی روندها و متغیرهای مختلفی باشد که بر موضوع (های) مورد مطالعه فشار می آورند.
د) روش شناسی: این معمولاً فصل سوم یک پایان نامه تجاری است و به طور مختصر فرآیندهای به کار رفته در نتیجه گیری نتایج مطالعه را توضیح می دهد. در ابتدا ، باید با برجسته کردن اهداف مطالعه شروع شود. باید توضیح روشنی در مورد چرایی انتخاب یک انتخاب خاص در برابر بقیه وجود داشته باشد. خواننده باید فلسفه پشت فرآیندهای تحقیق اتخاذ شده در پایان نامه را درک کند. این امر مستلزم توجیه تک تک تصمیمات گرفته شده در فرآیند تحقیق است. برای پی بردن به این موضوع ، باید توضیحات شفافی درباره همه انتخاب های انجام شده وجود داشته باشد. این فصل باید با خلاصه ای از نکات اصلی خاتمه یابد.
ه) یافته ها: این فصل نتایج اولیه تحقیقات بدست آمده از مطالعه را ارائه می دهد. داده های ارائه شده معمولاً بسیار حجیم است ، که به یک سازمان منطقی و منسجم نیاز دارد تا اطمینان حاصل شود که منعکس کننده تصویر کاملی از آنچه تحقیق کشف کرده است. ارائه نتایج باید به جزئیات توجه کند تا خواننده بتواند به راحتی درک کند که چه چیزی ارائه می شود و ارتباط داده های مربوطه چیست. این فقط مهمترین مجموعه شواهد را باید همراه داشته باشد