دانشجویان عزیز عناوین ارائه شده بخش کوچیکی از بانک موضوع رشته حسابداری می باشد.

موضوع پایان نامه رشته حسابداری در سال 2019 و 2018 و مقالات بیس آنها

 

دانشجوی گرامی در این بخش محدودی از موضوع پایان نامه رشته حسابداری 2019 و 2018 بانک موضوعات رشته حسابداری آورده شده است:

 • تأثیر سطح کشور و سطح شرکت بر عملکرد مالی: یک رویکرد چند سطحی

Salah, W. (2018). The Impact of Country-Level and Firm-Level on Financial Performance: A Multilevel Approach. International Journal of Accounting6(2), 41-53.‏

 • تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکتهای بیمه

Almajali, M., & Shamsuddin, Z. (2019). THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE ON PERFORMANCE OF INSURANCE COMPANIES: EVIDENCE FROM JORDAN. International Journal of Accounting4(20), 64-73.‏

 • بررسی عوامل موثر بر اعتماد به نفس و ریسک در مورد زنان مراقبت از برند لوکس در تهیه هدف از طریق اینترنت در ایران

Wahab, F. Z. A., Mokhtar, N. F., & Set, K. (2019). INVESTIGATING THE FACTORS OF TRUST AND RISK ON CAREER WOMEN IN LUXURY BRAND PURCHASING INTENTION

THROUGH ONLINE IN MALAYSIA. International Journal of Accounting4(19), 108-122.

برای ثبت سفارش موضوع پایان نامه رشته حسابداری مقاله بیس 2019

کلیک کنید

 • تاثیر واسطه ای رضایت مشتری در بین کیفیت حسابرسی و بازرسی حسابگر از شرکت های کوچک و متوسط (SME)

Ali, Z. M., Mail, R., & Amirul, S. M. (2019). THE MEDIATION EFFECT OF CLIENTS’SATISFACTION BETWEEN AUDIT QUALITY AND AUDITOR RETENTION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES). International Journal of Accounting4(17), 53-65.‏

 • روابط بین جبران خسارت مالی و عملکرد فروشنده در یک بخش بازنشستگی صبا: نقش واسطه ای تعهدات سازمانی

Sung, T. P., Rahim, I. H. A., Bahron, A., & Lee, T. W. (2018). THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL COMPENSATION AND SALESPERSON PERFORMANCE IN A SABAH RETAIL SECTOR: THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT. International Journal of Accounting3(13), 01-18.‏

 • عوامل مؤثر بر اجرای موفقیت آمیز سیستم اطلاعات مدیریت مالی دولت (GFMIS) در بخش عمومی : یک چارچوب پیشنهادی‏

Kofahe, M. K., Hassan, H., & Mohamad, R. (2019). FACTORS AFFECTING SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (GFMIS) IN JORDAN PUBLIC SECTOR: A PROPOSED FRAMEWORK. International Journal of Accounting4(20), 32-44.‏

برای ثبت سفارش موضوع پایان نامه رشته حسابداری مقاله بیس 2019

کلیک کنید

 • شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاری: مطالعه در بورس سهام

Sarbabidya, S., & Saha, T. (2018). Factors Affecting Investment Decisions: A Study on Bangladesh Stock Market. Journal of Accounting8(2.‏

 

 • تأثیر مکانیزم های مدیریت شرکت در ارزش شرکت با کیفیت سود به عنوان متغیرهای مختلف (تحقیق تحقیقاتی شرکت تولیدی که در دوره بورس ایران2011-2015 ذکر شده است)

Panggalih, D., Andini, R., & Hartono, H. (2018). THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISMS ON THE VALUE OF THE COMPANY WITH PROFIT QUALITY AS INTERVENING VARIABLES (Research Case of Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2011-2015). Journal Of Accounting4(4).‏

 • مکانیسم نفوذ شرکتهای سرمایه ای بر ارزش اولیه با قابلیت بهره برداری از طریق متغیرهای مختلف (شرکتهای تولید مطالعه 1390-1397)

Viriyah, S. Z., Pranaditya, P. D., & Pranaditya, A. (2018). THE INFLUENCE MECHANISM OF CORPORATE GOVERNANCE ON FIRM VALUE WITH PROFITABILITY AS INTERVENING

VARIABLES (Study Manufacturing Companies Indecs 2015-2017). Journal Of Accounting4(4).‏

 • تأثیر سرمایه های فکری ، ساختار سرمایه ، سودآوری ،  ارزش شرکت با ارزش مالی به عنوان متغیرهای مختلف (در شرکتهای تولید کننده در سالهای 2011-2015

Wulandari, D., Paramita, P. D., & Suprijanto, A. (2018). PENGARUH MODAL INTELEKTUAL, STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANNGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdafrar di BEI Sub sektor Aneka Industri Tahun 2011-2015). Journal Of Accounting4(4).‏

 • بررسی رابطه حاکمیت شرکت و عملکرد شرکت

Azeez, A. A. (2015). Corporate governance and firm performance: evidence from Sri Lanka. Journal of Finance3(1), 180-189.‏

 • بررسی رابطه استقلال ، اندازه و عملکرد هیئت مدیره

Tulung, J. E., & Ramdani, D. (2018). Independence, size and performance of the board: An emerging market research. Corporate Ownership & Control15(2).‏

 • بررسی تجربی رابطه بین ساختار هیئت مدیره و عملکرد مؤسسات مالی در ایران
 • Mandala, N., Kaijage, E., Aduda, J., & Iraya, C. (2018). An Empirical Investigation of the Relationship between Board Structure and Performance of Financial Institutions in

Kenya. Journal of Finance and Investment Analysis7(1), 1-3.‏

 • ساختار مدیریت شرکت و کارآیی بانکهای خصوصی

Yamori, N., Harimaya, K., & Tomimura, K. (2017). Corporate governance structure and efficiencies of cooperative banks. International Journal of Finance & Economics22(4), 368-378.‏

 • ساختارهای مالکیت پیچیده ، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت

Ducassy, I., & Guyot, A. (2017). Complex ownership structures, corporate governance and firm performance: The French context. Research in International Business and Finance39, 291-306.‏

 • حسابداری خلاق و گزارشگری مالی: توسعه مدل و آزمایش تجربی
 •  
 • Tassadaq, F., & Malik, Q. A. (2015). Creative Accounting & Financial Reporting: Model Development & Empirical Testing. International Journal of Economics and Financial Issues5(2), 544-551.‏
 •  
 • بررسی میزان داوری اخلاقی دانشجویان حسابداری کارشناسی
 • Johari, R. J., Rashid, N., Yazid, A. S., & Salleh, F. (2018). An Empirical Examination of Undergraduate Accounting Students’ Ethical Judgment: Malaysia

Evidence. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences8(12).‏

 • نقش تعدیل کننده حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین اجرای مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت ها: یک مدل پیشنهادی

Ahmed, I., & Manab, N. A. (2016). Moderating role of board equity ownership on the relationship between enterprise risk management implementation and firms performance: A proposed model. International Journal of Management Research and Reviews6(1), 21.‏

 •  تأثیر حسابداری خلاق بر اعتبار گزارشهای حسابداری

Akpanuko, E. E., & Umoren, N. J. (2018). The influence of creative accounting on the credibility of accounting reports. Journal of Financial Reporting and Accounting16(2), 292-310.‏

 • تأثیر خصوصیات کمیته حسابرسی بر کاهش شیوه های حسابداری خلاق در بانکهای تجاری اردن

Saleem, K. S. A. (2019). The Impact of Audit Committee Characteristics on the Creative Accounting Practices Reduction in Jordanian Commercial Banks. Modern Applied Science13(6)

 • ‏رسوایی های مالی: یک مرور کلی تاریخی

Toms, S. (2019). Financial scandals: a historical overview. Accounting and Business Research49(5), 477-499.‏

برای ثبت سفارش موضوع پایان نامه رشته حسابداری مقاله بیس 2019

کلیک کنید

در این بخش موضوع پایان نامه رشته تربیت بدنی با مقاله بیس آن ارائه می گردد:

ارزیابی کیفیت مدیریت باشگاه های ورزشی برای معلولان مقاله بیس 2019

عوامل تأثیر گذار بر سرعت تصمیم گیری بازیکنان بسکتبال و دقت بر اساس مدیریت آموزش ورزش مقاله بیس 2019

ارتباط بین طول دوره بهبودی پس از مصدومیت مربوط به ورزش و کیفیت کلی و زندگی مرتبط با سلامتی در ورزشکاران نوجوان: یک مطالعه آینده نگر و طولی. مقاله 2019

ارزیابی فرایند برای مداخلات کاهش استرس در ورزش مقاله بیس 2019

دیدگاه سازمان در مورد روانشناسی ورزش کاربردی در ورزش نخبه مقاله بیس 2019

بررسی رابطه عوامل روانشناختی با عصبانیت عملکرد در ورزشکاران آماتور و نخبه مقاله بیس2019

تأثیرات واسطه ای باورهای غیر منطقی ثانویه بر رابطه بین باورهای غیر منطقی اولیه و علائم اضطراب ، عصبانیت و افسردگی. مقاله بیس 2019

ارتباط بین عملکرد بازیکن و کارمزد در یک لیگ عمومی حرفه ای مقاله بیس 2018

برای ثبت سفارش موضوع پایان نامه رشته تربیت بدنی

کلیک کنید

بررسی رابطه بین هوش هیجانی صفت و سطح فعالیت بدنی در دانشجویان پسر دانشگاه. مقاله بیس 2018

رابطه بین منابع استرس روانی و میزان عزت نفس در بین داوران فوتبال مقاله بیس 2018

رابطه بین خوردن حبوبات ، فعالیت های فیزیکی و سطح اجتماعی و اقتصادی کودکان مقله بیس 2018

کمال گرایی و پریشانی در ورزشکاران خردسال: نقش واسطه گر تمایلات مقابله ای مقاله بیس 2018

تأثیر تخصص ورزشی و ویژگی های هوش هیجانی در تصمیم گیری مقاله بیس 2019

برررسی رابطه کمال گرایی و نگرش به سمت دوپینگ در ورزشکاران مقاله بیس 2019

خستگی ذهنی در ورزش نخبه چیست؟ برداشت از ورزشکاران و کارکنان مقاله بیس 2019

بررسی میزان همسترینگ توسعه گشتاور بیشتر از انقباض داوطلبانه حداکثر پس از یک مسابقه فوتبال حرفه ای مقاله بیس 2019

اثربخشی آموزش مقاومت در هیپوکسی به منظور تقویت قدرت و رشد عضلات مقاله بیس 2018

برای ثبت سفارش موضوع پایان نامه رشته تربیت بدنی مقاله بیس 2019

کلیک کنید

 

پایان نامه دانشجویان جزئی از آثار پژوهش دانشگاه محسوب می گردند که به عنوان ابزاري تحقیقاتی ،قدرت ابتکار و خلاقیت علمی دانشجو را برمی انگیزد تا در راستاي حل مشکلات علمی ،درمانی و بهداشتی جامعه گام بردارد.
از ویژگیهاي مهم نگارش پایان نامه ارزیابی توانایی هاي علمی،مهارت هاي شخصی دانشجو و توانمند سازي دانشجو در یکی از موضوعات حرفه اي است.
در این میان چگونگی انتخاب موضوع پایان نامه و استاد راهنما از سوي دانشجوها از اهمیت به سزایی برخوردار است چرا که اولین قدم در انجام پایان نامه محسوب می شود.
با توجه به تفاوت هاي بین رشته هاي مختلف در چگونگی انتخاب موضوع، انجام پژوهشی که بتواند معیارهاي موجود دانشجویان علوم انسانی، مهندسی و پزشکی در انتخاب موضوع پایان نامه را به طور مستقل بررسی کند، ضروري است.
اهمیت این امر از این حیث است که با مشخص شدن معیارها، دانشجویان مسیر روشن تري در پیش روي خود خواهند داشت. دانشجویان با آگاهی از این معیارها می توانند دست به تولید پایان نامه هاي جدید و خلاقانه بزنند که به مراتب سودمندتر از پژوهش هایی است که سیر تکرار را بر خود می بینند.
در ضمن در موسسه مشاوران طلایی محقیقن به دانشجویان کمک می نمایند که چه معیارهایی براي نگارش پایان نامه وجود دارد و دانشجویان از چه معیارهایی بیشتر استفاده می کنند و دلایل انتخاب آنها چیست و به طور کلی محقیقین برتر کشور تجارب خود از انتخاب موضوع پایان نامه را در اختیار دانشجویان قرار می دهند. نگران انتخاب موضوع نباشید در موسسه عنوان به صورت رایگان در اختیار دانشجو قرار می گیرد و عناوین معرفی مطمنا جدید و دارای مقاله بیس خواهند بود و دغدغه دانشجو در این زمینه ممورد توجه قرار می گیرد.