پرسشنامه چیست؟
پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیقاتی متشکل از مجموعه ای از سؤالات یا انواع دیگری از سؤالات در نظر گرفته شده برای جمع آوری اطلاعات از یک مخاطب تعریف شده است. اینها معمولاً ترکیبی از سؤالات نزدیک و سؤالات باز است. سوالات فرم طولانی توانایی پاسخ دهنده افكار خود را برای مخاطب فراهم می كنند. پرسشنامه ها در سال 1838 توسط انجمن آماری لندن تهیه شده است.

پرسشنامه مجموعه ای از سؤالات است که معمولاً برای اهداف تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد که می تواند هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی باشد. یک پرسشنامه ممکن است در قالب یک نظرسنجی تحویل داده شود یا نباشد ، اما یک نظرسنجی همیشه شامل یک پرسشنامه است.