دپارتمان علوم پایه و علوم پزشکی موسسه علم گستر

رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 • اپیدمیولوژی

کلیه کارشناسی های علوم پزشکی ؛ کارشناسی انگل شناسـی؛ آمار(کلیه گرایش ها)؛ و دکتـرای عمـومی پزشـکی، دندانپزشـکی، داروسازی و دامپزشکی

 • اتاق عمل

کارشناسی در رشته های اتاق عمل؛ پرستاری و هوشبری

 • آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

کارشناســی بهداشــت عمــومی؛ پرســتاری؛ مامــائی؛ مهندســی بهداشـت محـیط؛ مهندسـی بهداشـت حرفـه ای؛ مـدیریت خـدمات بهداشــتی درمــانی؛ هوشــبری؛ مشــاوره؛ مــردم شناســی؛ علــوم اجتمــاعی؛ علــوم تربیتــی؛ روانشناســی؛ تکنولــوژی اتــاق عمــل؛ فناوری اطلاعـات سـلامت (مـدارک پزشـکی)؛ مطالعـات ارتبـاطی و فناوری اطلاعات

 • آمار زیستی

کلیه کارشناسی های علوم پزشـکی؛ کارشناسـی آمـار؛ ریاضـی؛ علوم کامپیوتری؛ دکتری عمومی گـروه پزشـکی و دکتـرای حرفـه ای دامپزشکی

 • اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

کارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

اقتصاد بهداشت (با 2 گرایش : توسعه بهداشت و درمان، سیسات گذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)

کارشناسی در یکی از رشـته های گـروه پزشـکی؛ اقتصـاد؛ علـوم اقتصادی؛ مدیریت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ حسـابداری؛ جامعـه شناسـی؛ علـوم اجتمـاعی؛ مهندسـی پزشـکی؛ دکتـرای عمومی گروه پزشکی و دکترای حرفه ای دامپزشکی؛ مهندسـی صــنایع؛ کارشناســی و کارشناســی ارشــد (داروســازی خــارج از کشور)

 • ارگونومی

دانش آموختگان دکتری عمومی پزشکی؛ کارشناسی رشـته های بهداشـــت حرفـــه ای؛ کاردرمـــانی؛ فیزیـــوتراپی؛ ارتوپـــدی فنـــی؛ مهندسـی صـنایع؛ مهندسـی فنـاوری اطلاعـات؛ طراحـی صـنعتی؛ مدیریت صنعتی؛ مهندسی مکانیک؛ مهندسی تکنولوژی طراحـی و نقشــه کشــی صــنعتی؛ روانشناســی؛ ایمنــی صــنعتی؛ فیزیــک؛ مهندسی پزشکی؛ پرستاری؛ هوشبری؛ اتاق عمل

 • اکولوژی انسانی

کارشناسی در یکی از رشـته های اکولـوژی انسـانی، جغرافیـا (بـا گــرایش انســانی)، بهداشــت عمــومی، زیســت شناســی (همــه گرایشها)، محـیط زیســت، بهداشـت محــیط، بهداشـت خـانواده و جمعیت، بهداشت حرفه ای، مامایی، پرستاری و یا دارا بودن مـدرک دکتری عمومی (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی)، دکتری حرفه ای دامپزشکی مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • انفورماتیک پزشکی

کلیه کارشناسی های رشته های علـوم پزشـکی ؛ رشـته های ریاضــــی (کلیــــه گرایشــــها) ؛ مهندســــی کــــامپیوتر ؛ علــــوم کامپیوتر؛مهندسی پزشکی ؛مهندسی بـرق الکترونیـک؛ مهندسـی فـــن آوری اطلاعـــات؛ علـــوم آزمایشـــگاهی دامپزشـــکی؛ دکتـــرای عمومی پزشکی و دکترای عمومی دندانپزشکی

 • ارزیابی فناوری سلامت

مـدرک کارشناسـی در کلیـه رشـته های مصـوب وزارت بهداشـت ؛ کارشناســی فنــی و مهندســی وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری؛ بیوشیمی؛ فیزیک؛ شیمی؛ زیست شناسی؛ ریاضی؛ آمار؛ دکتـری عمومی پزشکی ، داروسازی یا دکتری حرفه ای دامپزشکی

 • بینایی سنجی

کارشناسی بینایی سنجی

 • بهداشت و ایمنی موادغذایی

دارندگان مدرک دکتری پزشکی عمومی؛ داروسازی؛ دامپزشـکی و دکتــرای حرفــه ای علــوم آزمایشــگاهی و یــا کارشناســی در یکــی ازرشته های علـوم تغذیـه، علـوم و صـنایع غـذایی ( گـرایش کنتـرل کیفـــی و بهداشـــتی )؛ بهداشـــت محـــیط ، بهداشـــت عمـــومی؛ میکروبیولوژی؛ علوم آزمایشـگاهی؛ مهندسـی کشـاورزی (گـرایش صنایع غذایی)؛ مهندسی شیمی (گـرایش شـیمی مـواد غـذایی)؛ بهداشت موادغذایی با منشا دامی؛ بهداشـت و بازرسـی گوشـت؛ مهندسی تکنولوژی صنایع آرد و بهداشت مواد غذایی

 • پدافند غیرعامل در نظام سلامت

کارشناســی رشــته های علــوم تغذیــه؛ زیســت شناســی (کلیــه گرایشـها)؛ زیسـت شناسـی سـلولی مولکـولی (کلیـه گرایشـها)؛ علوم آزمایشگاهی؛ بهداشت عمومی؛ مهندسـی بهداشـت حرفـه ای؛ مهندسی بهداشت محیط؛ حشره شناسی پزشـکی و مبـارزه با ناقلین؛ مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست؛ مـدیریت خـدمات بهداشتی درمانی؛ فنـاوری اطلاعـات سـلامت؛ تکنولـوژی پزشـکی هســــته ای؛ تکنولــــوژی پرتودرمــــانی؛ تکنولــــوژی پرتوشناســــی؛ پرستاری؛ روانشناسی بالینی؛ فوریتهـای پزشـکی؛ علـوم و صـنایع غـذایی (کلیــه گرایشـها)؛ مهندســی کشــاورزی (کلیــه گرایشــها)؛ مهندسی منابع طبیعی (کلیه گرایشها)؛ شـیمی (کلیـه گرایشـهاا؛ شیمی (کلیه گرایشها)؛ علوم نظامی و انتظامی (کلیه گرایشـها)؛ کاردرمانی؛ مدیریت (کلیه گرایشها)؛ دکتری عمومی پزشکی

 • تاریخ علوم پزشکی

مدرک کارشناسی در کلیه رشته های مقطع کارشناسی مصوب و مــورد تاییــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و یــا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • تکنولوژی گردش خون

کارشناسی رشته های پرستاری؛ هوشبری و اتاق عمل (در رشته تکنولوژی گردش خون، داشتن حداقل ٢ سال سـابقه بـا مدرک کارشناسی در عرصه های بالینی الزامی میباشد).

 • حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

کارشناسی بهداشت محیط ؛ علوم آزمایشـگاهی؛ انگـل شناسـی پزشــکی؛ حشــره شناســی پزشــکی و مبــارزه بــا نــاقلین؛ زیســت شناسـی (کلیـه گرایشـها)؛ دفـع آفـات کشـاورزی؛ گیـاه پزشـکی؛ علوم زیستی؛ حفاظت گیاهان؛ بهداشت عمـومی؛ مـدیریت تلفیـق آفات

 • رفاه اجتماعی

کارشناسی کلیه رشته ها

 • مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

کارشناسـی فنـی و مهندسـی؛ علـوم پایـه ؛ گروههـای پزشـکی و پیراپزشکی؛ دکترای حرفه ای پزشـکی؛ دندانپزشـکی؛ داروسـازی؛ مهندسی مدیریت اجرایی

 • ژورنالیسم پزشکی

دانش آموختگان مقطع کارشناسی و بالاتر در کلیه رشته های علوم پزشکی؛ زبان عمومی (با گرایشهای ادبیات زبان عمومی، آموزش انگلیسی و مترجمی زبان عمومی)؛ علوم ارتباطات با گرایش روزنامه نگاری و مطالعات ارتباطی

 • سلامت سالمندی

کارشناســی پرســـتاری؛ مامــایی؛ آمــوزش بهداشــت؛ بهداشــت عمـــومی؛ مـــدیریت توانبخشـــی؛ مـــدیریت خـــدمات بهداشـــتی ودرمانی؛روانشناسـی بـالینی؛ علـوم تغذیـه؛ مـددکاری اجتمـاعی؛ شـــنوایی ســـنجی؛ بینـــایی ســـنجی؛ فیزیـــوتراپی؛ گفتاردرمـــانی وکاردرمانی

 • سلامت و ترافیک

کارشناســی کلیــه رشــته ھــای علــوم پزشــکی، علــوم انتظــامی، روانشناســی، مھندســی عمــران، مھندســی مکانیــک، فنــاوری اطلاعات و ارتباطات، مھندسی پزشکی، علـوم و مھندسـی محـیط زیست، فیزیک، مھندسی ایمنی، آمار، جامعه شناسی

 • شنوایی شناسی

کارشناسی شنوایی شناسی

 • مهندسی پزشکی (زیست مواد)

کارشناسی فنی و مھندسی؛ علوم پایه؛ گروھھای پزشکی و پیراپزشکی؛ دکترای حرفه ای پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی

 • علوم تشریحی

کارشناسـی علـوم تشـریحی؛ بافـت شناسـی؛ زیسـت شناسـی (کلیه گرایشھا)؛ فیزیـوتراپی؛ اعضـای مصـنوعی و وسـایل کمکـی؛ ارتوپــدی فنــی؛ کاردرمــانی؛ گفتاردرمــانی؛ تکنولــوژی پرتودرمــانی؛ تکنولوژی پرتوشناسی؛ رادیولـوژی؛ شـنوایی شناسـی؛ پرسـتاری؛ مامـــایی؛ بینـــایی ســـنجی ؛ ھوشـــبری؛ اتـــاق عمــــل؛ علـــوم آزمایشگاھی، علوم تغذیه؛ بھداشت عمـومی؛ فوریتھـای پزشـکی؛ مھندسی پزشکی؛ باستان شناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (کلیه گرایش ها)

 • علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)

کارشناسی علوم و صنایع غذایی(گرایشھای مختلف ) ؛ مھندسی کشاورزی (گرایش علوم و صنایع غذائی) ؛ مھندسی شیمی (صنایع غذائی) ؛ داروسازی و دکترای داروسازی؛ دامپزشکی ؛ علوم تغذیه ؛ تغذیه ( صنایع غذائی)؛ صنایع غذایی (گرایش ھای فنی مھندسی و تغذیه)؛ تکنولوژی شیر و فراورده ھای لبنی؛مھندسی تکنولوژی آرد؛تکنولوژی صنایع مھندسی روغن خوراکی؛ گوشت و فراورده ھای گوشتی؛ بھداشت موادغذایی با منشا دامی

 • فیزیولوژی

کارشناســـی فیزیولـــوژی ؛ زیســـت شناســـی (کلیـــه گرایشـــھا)؛ جانورشناسی؛ پرستاری؛ فیزیوتراپی؛ مامایی؛ علوم آزمایشگاھی؛ علــوم دارویــی؛ فارمــاکولوژی؛ بیوشــیمی؛ علــوم تشــریحی؛ گفتــار درمـانی؛ بیناییســنجی؛ شـنوایی شناســی؛ بھداشـت عمـومی؛ بھداشت حرفه ای و ھوشبری؛ اتاق عمل

 • مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی بھداشت حرفه ای؛ بھداشت محـیط؛ ایمنـی صـنعتی؛ مھندسی (صنایع, مکانیک و شیمی)؛ فیزیک؛ شیمی

 • فناوری تصویربرداری پزشکی

کارشناســـی رشـــته ھـــای فیزیـــک (کلیـــه گرایشـــھا)؛ تکنولـــوژی پرتوشناسی؛ تکنولوژی پزشکی ھسته ای؛ تکنولـوژی پرتودرمـانی؛ مھندسی پزشکی (گرایش بیوالکتریک)؛ مھندسی ھسته ای

 • فناوری اطلاعات سلامت

کلیه کارشناسـی ھـای علـوم پزشـکی؛ کارشناسـی رشـته ھـای علوم کامپیوتر؛ مھندسی کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار)

 • کاردرمانی

کارشناسی کاردرمانی

 • کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

کارشناسی تمامی رشته ها

 • گفتار درمانی

کارشناسی گفتار درمانی

 • مديريت سلامت، ايمني و محیط زيست

کارشناسی رشته ھای مھندسی بھداشـت حرفـه ای؛ مھندسـی بھداشــت محــیط؛ مھندســی تکنولــوژی ایمنــی؛ مھندســی صــنایع (گرایش ایمنی)

 • میکروب شناسی موادغذایی

کارشناســـی میکـــروب شناســـی ؛علـــوم آزمایشـــگاھی؛ علـــوم آزمایشـگاھی دامپزشـکی؛ علـوم تغذیـه؛ علـوم وصـنایع غـذایی؛ بیوشـــیمی؛ زیســـت شناســـی(گرایش ھـــای میکروبیولـــوژی؛ بیوشـیمی؛ ژنتیـک)؛ بھداشـت و بازرسـی گوشـت؛ بھداشـت مـواد غذایی؛ دکترای عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ دامپزشکی

 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کلیـه کارشناسـی ھـای علـوم پزشـکی و کارشناسـی مـدیریت بـا گرایش ھای مختلف ؛ اداره امور بیمارستانھا؛ مدیریت؛ حقـوق؛ علـوم اجتماعی؛ حسابداری؛ علوم اقتصادی

 • مددکاری اجتماعی

کارشناســی مــددکاری اجتمــاعی؛ کلیــه گــرایش ھــای خــدمات اجتماعی؛ علوم اجتماعی (گرایش خدمات اجتمـاعی؛ تعـاون ورفـاه اجتماعی؛ پژوھشگری) (قبولی نھایی داوطلبان شرکت کننده بر اساس نتایج آزمـون کتبـی و مصاحبه اعلام خواھد شد).

 • مدیریت توانبخشی

کارشناسی انـدام ھـای مصـنوعی و وسـایل کمکـی ؛ فیزیـوتراپی؛ کاردرمـانی؛ شـنوایی شناسـی؛ گفتـار درمـانی؛ بینـایی سـنجی؛ مــــددکاری اجتمــــاعی؛ جامعــــه شناســــی؛ علــــوم اجتمــــاعی؛ روانشناسی؛ مدیریت خدمات بھداشتی و درمـانی؛ مـدیریت امـداد در سوانح؛ کودکان استثنایی؛ بھداشت عمـومی؛ پرسـتاری؛ علـوم تربیتی؛ امداد و نجات ؛ دکترای عمومی پزشکی

 • نانوتکنولوژی پزشکی

کلیـه کارشناسـی ھـای علـوم پزشـکی و کارشناسـی مھندسـی پلیمر؛ مھندسی شیمی (کلیـه گرایشـھا)؛ مھندسـی مـواد (کلیـه گرایشھا)؛ مھندسی برق؛ بیوالکتریک؛ فیزیـک (محـض و کـاربردی) ؛ شــیمی (محــض و کــاربردی)؛ شــیمی دارویــی؛ زیســت شناســی (کلیه گرایشھا)؛ مھندسی صنایع شـیمیایی؛ مھندسـی پزشـکی؛ مھندسی صنایع غذایی؛ مھندسـی کشـاورزی؛ داروسـازی؛ فیزیـک حالت جامد؛ دارندگان مدارک دکتری عمـومی پزشـکی ؛ داروسـازی و دندانپزشــکی و دکتــری حرفــه ای علــوم آزمایشــگاھی؛ دکتــری پیوسته زیست فناوری(بیوتکنولوژی)

مجموعه آموزش پزشکی

 • آموزش پزشکی

کارشناسی ارشد رشته ھای علوم پزشکی؛ دارندگان مدرک دکترای عمومی پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی؛ دکترای تخصصی بالینی و فوق تخصصی بالینی؛ کارشناسی تمامی رشته های علوم پزشکی؛ رشته های علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی؛ علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی

 • برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

دکترای عمومی پزشکی، دکترای عمومی داروسازی، دکترای عمومی دندانپزشکی؛ کارشناسی یا کارشناسی ارشد کلیه رشتهھای علوم پزشکی؛ کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی؛ کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی مدیریت آموزشی و محیط زیست؛ کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی؛ کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی؛ کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی

مجموعه بهداشت محیط

 • بهداشت محیط – سم شناسی محیط

کارشناسی مھندسی بھداشت محیط؛ مھندسـی بھداشـت حرفـه ای؛ مھندسی محیط زیست؛ (کلیه گرایشھا)؛ علـوم محـیط زیسـت (کلیه گرایشھا)؛ حشره شناسی (گرایشـھای عمـومی؛ پزشـکی و کشــاورزی)؛ کشــاورزی – دفــع آفــات؛ شــیمی محــض ؛ شــیمی کاربردی؛ زیست شناسی گرایشھای عمومی و سـلولی مولکـولی؛ علوم آزمایشگاھی؛ گیاه پزشکی؛ سم شناسی

 • مھندسی بھداشت محیط – مديريت پسماند

کارشناسی مھندسی بھداشت محـیط؛ مھندسـی محـیط زیسـت؛ مھندســی عمــران (کلیــه گرایشــھا)؛ مھندســی مکانیــک (کلیــه گرایشھا)؛ مھندسی شیمی (کلیه گرایشھا)

 • مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی بھداشت محیط؛ مھندسی بھداشت محیط؛ مھندسـی محیط زیست؛ مھندسی بھداشـت حرفـه ای؛ مھندسـی بھداشـت حرفه ای و ایمنی کار؛ مدیریت خدمات بھداشـتی درمـانی؛ شـیمی محض؛ شیمی کاربردی؛ زیست شناسی؛ زیست فناوری

 • مهندسی بهداشت محیط – بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

کارشناسی مھندسی بھداشت محـیط؛ مھندسـی محـیط زیسـت؛ مھندســی آب و فاضــلاب؛ مھندســی آب؛ مھندســی بــرق (کلیــه گرایشھا)؛ مھندسی مکانیک (کلیـه گرایشـھا)؛ شـیمی؛ مھندسـی شیمی (کلیه گرایشھا)؛ مھندسی عمران (کلیه گرایشھا)

 • بهداشت محیط – بهداشت پرتوها

کارشناسـی مھندسـی بھداشـت محـیط؛ فیزیـک (تمـام گرایشـھا)؛ تکنولــوژی پرتوشناســی؛ تکنولــوژی پزشــکی ھســته ای؛ تکنولــوژی پرتودرمانی؛ ایمنی صنعتی؛ شیمی (کلیه گرایشھا)

مجموعه پرستاری

 • روان پرستاری

کارشناسی پرستاری

 • پرستاری داخلی – جراحی

کارشناسی پرستاری

 • پرستاری سلامت جامعه

کارشناسی پرستاری

 • پرستاری کودکان

کارشناسی پرستاری

 • پرستاری نظامی

کارشناسی پرستاری

 • پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

کارشناسي پرسـتاري؛ ھوشـبري؛ اتـاق عمـل (ارائـه دو سـال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)

 • پرستاری توانبخشی

کارشناسی پرستاری

 • پرستاری اورژانس

کارشناســي پرســتاري؛ فوريــت ھــاي پزشــکي (ارائـه دو سـال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)

 • پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسي پرسـتاري؛ ھوشـبري؛ اتـاق عمـل (ارائـه دو سـال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)

 • پرستاری سالمندی

کارشناسی پرستاری

 • مدیریت پرستاری

کارشناسی پرستاری (ارائـه دو سـال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشد)

مجموعه روانشناسی

 • روانشناسی بالینی

کارشناســـی کلیـــه رشـــته ھـــای روانشناســـی؛ مشاوره و راهنمایی

 • بهداشت روان

کارشناسی روانشناسی (کلیه گرایش ها)

 • روانشناسی سلامت

کارشناسی روانشناسی (کلیه گرایش ها)

 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

کارشناســی در رشــته روانشناســی( بــا گــرایش ھـای: عمــومی، رشـد، شخصـیت)؛ روانشناسـی بالینی؛ روانشناسی کودکان استثنایی

مجموعه فیزیوتراپی

 • فیزیوتراپی

کارشناسي فیزيوتراپي تذکر: معلولیت در اندام فوقاني به ھرشکل و معلولیت دراندام تحتاني به گونه اي که استقلال فردي را مختل نمايد و ھمچنین نقص کامل يک چشم يايک گوش و يا لکنت شديدمانع از پذيرش دانشجو در اين رشته خواھد بود.

 • فیزیوتراپی ورزشی

کارشناسی فیزیوتراپی

مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)

 • بیوشیمی بالینی

کارشناسی بیوشیمی؛ ویـروس شناسـی ؛ ایمنـی شناسـی پزشـکی؛ شیمی؛ علوم آزمایشگاھی؛ علوم تغذیه ؛ داروسازی؛ زیست شناسـی (کلیـــه گرایشـــھا) ؛ علـــوم داروئـــی؛ علـــوم و صـــنایع غـــذائی؛ علـــوم آزمایشــگاھی دامپزشــکی؛ بھداشــت و بازرســی گوشــت؛ بھداشــت موادغذایی

 • زیست فناوری پزشکی

کلیه کارشناسی ھای علـوم پزشـکی؛ کارشناسـی زیسـت شناسـی ( کلیه گرایشھا)؛ بیوتکنولوژی؛ مھندسی زیست فناوری کشـاورزی؛ علـوم آزمایشگاھی؛ علوم آزمایشگاھی دامپزشکی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی و دامپزشکی؛ کارشناسـی و کارشناسـ ی ارشـد (داروسـازی خارج از کشور)

 • ژنتیک انسانی

کارشناســی زیســت شناســی(کلیه گرایشــھا)؛ بیوتکنولــوژی؛ ویــروس شناسی؛ انگل شناسی پزشکی؛ ژنتیک؛ بیوشیمی؛ ایمنـی شناسـی؛ میکروبشناسی؛ تغذیه؛ علـوم آزمایشـگاھی؛ مامـائی؛ دکتـرای عمـومی گروه پزشکی*؛ دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاھی و دکترای حرفـه ای دامپزشکی

مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)

 • ایمنی شناسی

کارشناســی ایمنـــی شناســـی؛ انگـــل شناســـی پزشـــکی؛ بـــاکتری شناســی؛ بیوشــیمی؛ بیوتکنولــوژی؛ زیســت شناســی (بــا گــرایش جــانوری؛ ســلولی و ملکــولی؛ میکروبیولــوژی؛ عمــومی ویــا ژنتیــک)؛ میکروبیولوژی؛ علوم آزمایشگاھی؛ فیزیولوژی ؛ویروس شناسی

 • خون شناسي آزمايشگاھي و بانک خون (ھماتولوژي)

کارشناسی علـوم آزمایشـگاھی؛ ایمنـی شناسـی؛ زیسـت شناسـی (کلیــه گرایشــھا)؛ ویــروس شناســی؛ میکــروب شناســی پزشــکی؛ بیوشیمی؛ ژنتیک؛ زیست پزشکی (Science Biomedical)

مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)

 • قارچ شناسی پزشکی

علـوم آزمایشـگاھی پزشـکی؛ زیسـت شناسـی (گرایشـھای میکـروب شناسـی، میکروبیولوژی ؛)جانوری و مولکولی سلولی

 • میکروب شناسی پزشکی

کارشناسی میکـروب شناسـی؛ بیوشـیمی؛ زیسـت شناسـی (کلیـه گرایشـھا)؛ علوم آزمایشگاھی؛ ایمنی شناسی؛ ویروس شناسی؛ انگل شناسی پزشـکی؛ علوم آزمایشگاھی دامپزشکی؛ دکترای عمومی گروه پزشکی*؛ دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاھی و دکترای حرفه ای دامپزشکی

 • ویروس شناسی پزشکی

کارشناســی میکــروب شناســی ؛ انگــل شناســی پزشــکی؛ حشــره شناســی پزشـکی ؛ زیسـت شناسـی (کلیـه گرایشـھا)؛ علـوم آزمایشـگاھی؛ بیوشـیمی؛ ایمنی شناسی؛ علوم آزمایشگاھی دامپزشکی؛ دکترای عمومی گروه پزشـکی *؛ دکترای حرفهای علوم آزمایشگاھی و دکترای حرفه ای دامپزشکی

 • انگل شناسی پزشکی

کارشناسی انگل شناسی ؛ حشره شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشـکی؛ میکروب شناسی؛ علـوم آزمایشـگاھی؛ زیسـت شناسـی ( بـا گـرایش جـانوری ؛ عمومی؛ سلولی و مولکولی؛ میکروبیولوژی)؛ علوم آزمایشگاھی دامپزشکی

مجموعه علوم تغذیه

 • علوم تغذیه

کارشناسـی علـوم و صـنایع غـذایی؛ مھندسـی علـوم و صـنایع غـذایی؛ علـوم تغذیـه؛ بھداشـت موادغذایی (کلیه گرایش ھا به جز گرایش با منشـاء دامـی)؛ مھندسـی کشـاورزی گـرایش صـنایع غذایی؛ زیست شناسی جانوری؛ زیست شناسی عمـومی؛ زیسـت شناسـی سـلولی مولکـولی (گرایشھای بیوشیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، علوم سلولی مولکولی)؛ دبیری زیسـت شناسـی (بـا گـرایش زیســت شناسـی عمــومی)؛ پرسـتاری؛ مامــایی؛ بھداشـت عمـومی؛ فیزیولـوژی؛ علــوم آزمایشگاھی؛ بیوشیمی؛ رژیم شناسی؛ اقتصاد تغذیه

 • علوم تغذيه در بحران و حوادث غیرمترقبه

کارشناسـی علـوم تغذیـه، علـوم و صـنایع غـذایی (کلیـه گرایشـھا)، علـوم آزمایشـگاھی، زیسـت شناسی عمومی، بھداشت عمومی؛ زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی

 • علوم بھداشتي در تغذيه

کارشناسی یا بالاتر در رشته ھای: علوم تغذیه؛ رژیم شناسی؛ صنایع غذایی؛ بھداشت عمـومی؛ مامایی؛ پرستاری؛ داروسازی؛ بھداشـت موادغـذایی (کلیـه گـرایش ھـا بـه جـز گـرایش بـا منشـاء دامی)؛ کارشناسی علوم پزشـکی (science medical in BS) (ایـن رشـته در خـارج از ایـران وجـود دارد)؛ زیســت شناســی جــانوری؛ زیســت شناســی ســلولی مولکــولی (گرایشــھای بیوشــیمی، ژنتیــک، بیوتکنولــوژی، علــوم ســلولی مولکــولی)؛ مھندســی منــابع طبیعــی؛ دکتــری حرفــه ای دامپزشکی

 • تغذیه بالینی

کارشناسی در رشته علوم تغذیه

 • تغذیه ورزشی

کارشناسی در رشته علوم تغذیه؛ دکترای عمومی (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی)

مجموعه فیزیک پزشکی

 • رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی؛ زیست شناسی سلولی و مولکولی؛ تکنولوژی پرتو درمانی؛ تکنولوژی پزشکی ھستهای؛ ژنتیک؛ یوفیزیک؛ فیزیک؛ مھندسی ھستهای (با گرایش پرتو پزشکی)

 • فیزیک پزشکی

کارشناسی فیزیک؛ بیوفیزیک؛ فیزیک مھندسی؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)؛ بینایی سنجی؛ فیزیوتراپی؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی؛ مھندسیپزشکی؛ علومآزمایشگاھی؛ مھندسی ھسته ای (گرایش پرتو پزشکی و راکتور)؛ تکنولوژی پزشکی ھسته ای

مجموعه مامایی

 • مامایی

کارشناسی مامایی؛ پرستار ماما

 • مشاوره در مامایی

کارشناسی مامایی

رشته های داروسازی آزمون دوره کارشناسی ارشد 99

 • شیمي دارويي

کارشناسي در رشته ھاي: داروسازي، کلیه گرايش ھاي شیمي، دبیري شیمي، شیمي محض و کاربردي، بیوشیمي و علوم آزمايشگاھي

 • کنترل مواد خوراکي و آشامیدني

کارشناسي در رشته ھاي : شیمي محض و کاربردي، زيست شناسي(تمام گرايش ھا) علوم آزمايشگاھي، تغذيه، بیوشیمي، ايمونولوژي، صنايع غذايي (گرايش کنترل کیفي و بھداشتي)، میکروب شناسي، دکتري عمومي داروسازي، دکتراي حرفه اي دامپزشکي

 • سم شناسی

کارشناسي در رشته ھاي: حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلین، شیمي، میکروب شناسي، علوم آزمايشگاھي، علوم بیولوژي (کلیه گرايشھا)- بیوشیمي، شیمي مواد غذايي، بھداشت عمومي، بھداشت حرفه اي، بھداشت محیط، تغذيه، گیاه پزشکي، علوم صنايع غذايي، فیزيولوژي، ايمني شناسي، پرستاري، سم شناسي، داروشناسي، بیھوشي، میکروبیولوژي، زيست شناسي، علوم دارويي، ويروس شناسي، انگل شناسي، گیاھان دارويي، بھداشت و بازرسي گوشت، دکتري عمومي پزشکي، دکتر عمومي داروسازي، دکتري عمومي دامپزشکي

 • ترکیبــات طبیعــي و دارويي دريايي

دکتــــراي عمــــومي داروســــازي، کارشناســي در رشته هـاي شـيمي (تمــــام گــــرايش هــــا)، علــــوم آزمايشگاهي، علـوم تغذيـه، زيسـت شناسي (تمام گرايش ها)، بيولـوژي دريا، مهندسي منابع طبيعي محيط زيست و شيلات

موسسه پژوهشی آموزشی علم گستر متشکل از تیم حرفه ای اساتید و پژوهشگران کلیه گرایشهای علوم اجتماعی آماده مشاوره در پژوهش و تحقیق و انجام پایان نامه به شما دانشجویان عزیز می باشد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *