سفارش رساله دکتری

سفارش رساله دکتری دانشجویان مقطع دکتری برای اتمام و فارغ التحصیل شدن ملزم به انجام رساله می باشند بنابراین می توان گفت این مورد فقط در این مقطع کار برد دارد. تز دکتری هم از نظر مقطع ارائه و هم از نظری ساختار رساله دکتری از سایر lوارد متمایز است. همانطور که از نام آن …
ادامه ی نوشته سفارش رساله دکتری