دانشجویان برای انجام رساله دکتری روانشناسی بالینی ابتدا باید با بررسی مقالات جدید 2019-2020 مقاله بیس مناسب را در مجلات خارجی پیدا نماید.