معمولا نرم افزار انجام رساله دکتری روانشناسی بالینی متداول برای تحلیل آماری داده ها در مقاطع ارشد spss می باشد.