بسته آماری برای مدیریت ورزشی با نرم افزار آماری SPSS انجام می شود. این نرم افزار معمولاً توسط محققان دکتری و ارشد مدیریت ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد و نیاز به تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های موثر در زمان کمتری دارند. با این حال، بسیاری از محققان در مرحله شروع تجزیه و تحلیل SPSS برای پایان نامه های خود گیر می کنند.

این اتفاق زمانی می افتد که آنها مطمئن نباشند از کدام تست های آماری برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق خود استفاده می کنند. اگر شما نیز در انتخاب آزمون های صحیح با مشکل روبرو هستید، ما برخی از نکات را به شما راهنمایی می کنیم.

انتخاب آزمایشات مناسب در هنگام تجزیه و تحلیل داده های SPSS

SPSS ابزاری همه کاره است که به شما امکان می دهد انواع تجزیه و تحلیل ها و همچنین طیف گسترده ای از تبدیل داده ها را برای ایجاد انواع متنوعی از خروجی انجام دهید. بنابراین، برای شما بسیار مهم است که آزمونهای مناسب برای انجام SPSS را برای بدست آوردن خروجی معنی دار انتخاب کنید.

با این حال، هر مطالعه تحقیقاتی از یک طرح تحقیقاتی خاص پیروی می کند و سوالات مختلف تحقیقاتی را مطرح می کند که ممکن است در انتخاب آزمون های آماری تأثیر بگذارد. بگذارید چند سوال اساسی را که باید از خود بپرسید و در انتخاب مناسب ترین انتخاب آزمون به شما کمک می کند با شما در میان بگذاریم.

شما باید به چه نوع سوالات تحقیق پاسخ دهید؟

توصیفی: این سوالات تحقیق هنگامی که برخی از ویژگی های موجود جمعیت خود را مطالعه می کنید، پرسیده می شود. معمولاً از طریق طراحی مشاهده ای انجام می شود. برای چنین مطالعاتی، آزمونهای آماری متداول بر اساس آنچه می خواهید بررسی کنید، معیارهای تمایل مرکزی، صدکها، انحراف معیار و فرکانس است.

پیش بینی کننده / همبستگی:

این سوال ها هنگامی که روابط بین متغیرها مورد مطالعه قرار می گیرد یا پیش بینی های خاصی بر اساس چنین مطالعاتی انجام می شود، مطرح می شود. اگر سوالات تحقیق شما در این نوع قرار گیرد، می توانید از آزمون های آماری مانند همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده کنید.
تفاوت علت و معلولی / گروهی: این سوال ها هنگامی پرسیده می شوند که اختلافات بین گروهها بر روی متغیرهای خاصی تحلیل شود یا روابط علت و معلولی بررسی شود. بر اساس تعداد گروهها و موقعیتهای مطالعه، آزمونهای آماری معمولاً مورد استفاده، شامل آزمون t، ANOVA یک طرفه، ANOVA Factorial و MANOVA است.

متغیرهای شما چیست؟

نوع متغیر: برای استفاده از آزمون مناسب برای تجزیه و تحلیل داده های SPSS، شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته در مطالعه مهم است. اگرچه همه انواع مطالعات بر اساس روابط متغیر نیستند، اما ممکن است لازم باشد حداقل آنها را در مطالعات تحقیق علت و معلولی شناسایی کنید.
تعداد متغیرها: انتخاب آزمونهای آماری ممکن است براساس تعداد متغیرهای مستقل و وابسته شما متفاوت باشد. بنابراین، تمام متغیرها را به وضوح شناسایی کنید.
تعریف متغیرها: نحوه تعریف عملیاتی هر یک از متغیرها و اندازه گیری متغیرهای وابسته خود را ارزیابی کنید. همچنین باید برای هر متغیر یک محدوده نمره ای عادی تعیین کنید تا داده ها در مقایسه با آن دامنه مقایسه و تحلیل شوند.

خصوصیات داده های تحقیق شما چیست؟

سطح اندازه گیری: مشخص کنید که از مقیاس اندازه گیری متغیرهای اسمی، ترتیبی، فاصله ای یا نسبت استفاده می کنید.
سایر کیفیت داده ها: بررسی کنید که توزیع داده های شما در صورت مقیاس فاصله / نسبت چگونه است و آیا گروه های شما در صورت مقیاس اسمی متعادل هستند. هنگام بررسی نرمال بودن، باید اندازه نمونه خود را نیز در نظر بگیرید. مشاهده چنین کیفیتی از داده های شما نقش اساسی در نهایی کردن تست های آماری دارد که برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کنید.
اکنون، براساس پارامترها یا دستورالعمل های ذکر شده در بالا، ممکن است نیاز به استفاده از آزمون پارامتری یا غیر پارامتری را ارزیابی کنید. آزمون های پارامتریک مانند t-test و ANOVA زمانی مناسب ترند که داده های شما از توزیع نرمال پیروی کند و برخی از معیارهای دقیق دیگر را داشته باشد. هنوز هم استثنائاتی وجود دارد.

در غیر اینصورت، ممکن است آزمونهای غیرپارامتری را انتخاب کنید که بدون توزیع باشد. اینها شامل آزمون هایی از قبیل همبستگی، Wilcoxon Signed Rank، Man-Whitney U، Chi-square، Friedman و Kruskal-Wallis است. ما به شما پیشنهاد می کنیم قبل از انتخاب نهایی خود، از شرایط دقیق استفاده از هر آزمون آگاه شوید.