معمولا نرم افزار انجام پایان نامه روانشناسی تربیتی متداول برای تحلیل آماری داده ها در مقاطع ارشد spss می باشد.