معمولا نرم افزار متداول برای تحلیل آماری داده ها در مقاطع ارشد spss می باشد