معمولا نرم افزار نوشتن رساله علوم تربیتی متداول برای تحلیل آماری داده ها در مقاطع ارشد spss می باشد.